fbpx ...

Algemeene

Voorwaarden

Bekijk hieronder onze algemene voorwaarden. Heeft u nog vragen? U kunt tijdens openingstijden bellen met rijschool Laren op telefoonnummer 0642498756 en buiten werktijd een email sturen naar info@Rijschoollaren.nl, dan bellen wij u de eerstvolgende werkdag terug.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschoollaren gevestigd te Laren, Torenlaan 21 B, KvK-nummer: 75593351 en BTW-nummer: NL238387306B01, hierna te noemen “Rijschoollaren”, aangegaan.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Rijschoollaren”.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “Rijschoollaren” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

2.1 “Rijschoollaren” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 “Rijschoollaren” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde rijinstructeur/rijinstructrice.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij: “Rijschoollaren” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Rijschoollaren” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Rijschoollaren” of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur/rijinstructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

3.1 De leerling die via “Rijschoollaren” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

4.1 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Rijschoollaren” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De rijinstructeur/rijinstructrice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het
volledige lesgeld aan “Rijschoollaren” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

5.1 Leerling kan kosteloos een losse rijles (ook rijtest), die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 48 uur voor de afspraak annuleren op openingstijden van de rijschool. Pakketten of termijnen worden vooruit betaald. Er is geen restitutie op hele pakketten of onderdelen behalve het 10-uurspakket. De pakketten zijn na afname 2 jaar geldig en niet overdraagbaar. 

Toevoeging: Bij het niet tijdig annuleren van een les binnen *Rijbewijs zeker plan*, wordt een boete van €49,95 in rekening gebracht.

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (1e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Rijschoollaren” beoordeeld. Wijze van afzegging:

5.4 Afzegging dient minimaal 48 uur voor de afgesproken lesafspraakt tijdens de openingstijden van de verkeerschool te gebeuren, bij de receptie van de verkeersschool via mail of telefonisch of telefonisch bij de rijinstructeur/rijinstructrice. Zaterdagen na 13:00 , zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.

6.1 “Rijschoollaren “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Rijschoollaren” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 “Rijschoollaren” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent. In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Rijschoollaren” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. In gevallen 6.3 en 6.4 zal “Rijschoollaren“ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

7.1 “Rijschoollaren” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de 2e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur / docent. Bij 8.1 en 8.2 zal “Rijschoollaren” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. In geval van 8.3 en 8.4 zal “Rijschoollaren“ de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

9.1 “Rijschoollaren” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator

10.1 Betaling dient te geschieden voor de vervaldatum vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verder is “Rijschoollaren“ gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Rijschoollaren” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.

10.2 “Rijschoollaren” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (5 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de
opdrachtgever een rente ad. 1 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

10.3 “Rijschoollaren” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 10.4 Uit het enkele feit dat “Rijschoollaren” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

11.1 “Rijschoollaren” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van een aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoed.

11.2 Geen dekking, volgend uit art. 11.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Rijschoollaren” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

11.3 “Rijschoollaren” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

12.1 Indien “Rijschoollaren” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Rijschoollaren” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Rijschoollaren” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Rijschoollaren” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Rijschoollaren” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Rijschoollaren” te vergoeden. Indien “Rijschoollaren” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Rijschoollaren” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Rijschoollaren” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.